COOKIE POLICY
CHÍNH SÁCH COOKIE

HEINEKEN Vietnam Brewery Limited Company, located at the 18th & 19th Floor, VietcomBank Tower, 5 Me Linh Square, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam (‘HEINEKEN’ or ‘we’ or ‘us’) uses cookies to give you a better online experience. In order to make full use of the HEINEKEN website (‘Website’), your computer, tablet or mobile phone will need to accept cookies. We feel that it is important that you know what cookies our Website uses and for what purposes. This will help to protect your privacy, while at the same time providing you with the best online experience.

Công ty TNHH Nhà máy bia HEINEKEN Việt Nam, tọa lạc tại Tầng 18 & 19, Tháp VietcomBank, số 5 Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (‘HEINEKEN’ hoặc “chúng tôi”) sử dụng cookie để cung cấp cho bạn một trải nghiệm trực tuyến tốt hơn. Để sử dụng toàn bộ trang web của HEINEKEN (‘Trang web’), bạn sẽ cần chấp nhận cookie trên máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại di động của bạn. Chúng tôi thấy rằng điều quan trọng là bạn biết cookie nào Trang web của chúng tôi sử dụng và cho mục đích gì. Điều này sẽ giúp bảo vệ quyền riêng tư của bạn, đồng thời cung cấp cho bạn trải nghiệm trực tuyến tốt nhất.

1. WHAT IS A COOKIE? / COOKIE LÀ GÌ
Cookies are small text files containing small amounts of information which are downloaded and may be stored on your user device e.g. your computer (or other internet enabled devices, such as a smartphone or tablet). At HEINEKEN we may use similar techniques, such as pixels, web beacons and device fingerprints. For the sake of consistency, all these techniques combined will be hereafter referred to as ‘cookies’.

Cookie là các tệp văn bản nhỏ chứa một lượng nhỏ thông tin được tải xuống và có thể được lưu trữ trên thiết bị của bạn, ví dụ: máy tính của bạn (hoặc các thiết bị hỗ trợ internet khác, chẳng hạn như điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng). Tại HEINEKEN, chúng tôi có thể sử dụng các kỹ thuật tương tự, chẳng hạn như pixel, đèn hiệu web và dấu vân tay của thiết bị. Để thống nhất, tất cả các kỹ thuật này được kết hợp sau đây sẽ được gọi là ‘cookie’.

This Cookie Policy provides you with information about the cookies we use and why. Our Privacy Policy sets out full details of the personal data we collect and how we may use your personal information.

Chính sách cookie này cung cấp cho bạn thông tin về các cookie chúng tôi sử dụng và tại sao. Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi đưa ra chi tiết đầy đủ về dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập và cách chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn.

2. COOKIES USED ON THE WEBSITE / COOKIES SỬ DỤNG TRÊN TRANG WEB
By clicking ‘Yes’ on the cookie banner, you give your consent to HEINEKEN to place and/or read cookies. HEINEKEN uses several different types of cookies:1) functional cookies, 2) analytics cookies, and 3) advertising cookies. Some of these are session cookies which are temporary and allow us to link your actions during a browser session. Session cookies are erased when you close the browser. Other cookies are persistent cookies which remain on your device for the period of time specified in the cookie. The Website uses cookies for the following purposes:

Bằng cách nhấp vào ’Có’, trên biểu ngữ cookie, bạn đồng ý với HEINEKEN để đặt và / hoặc đọc cookie. HEINEKEN sử dụng một số loại cookie khác nhau: 1) cookie chức năng, 2) cookie phân tích và 3) cookie quảng cáo. Một số trong số này là cookie tạm thời và cho phép chúng tôi liên kết các hành động của bạn trong phiên trình duyệt. Cookie tạm thời này bị xóa khi bạn đóng trình duyệt. Các cookie khác là các cookie liên tục tồn tại trên thiết bị của bạn trong khoảng thời gian được chỉ định trong cookie. Trang web sử dụng cookie cho các mục đích sau:

• FUNCTIONAL COOKIES / COOKIE CHỨC NĂNG

Functional cookies are essential and help you navigate the Website. They enhance the user friendliness of the Website for visitors. These cookies make sure that you only have to pass the age-gate once and that your basket is saved during all the steps of your checkout process. These cookies also help to support website security and basic functionality. Without this cookie, you will have to resubmit this information on every website. The Website functionality cookies stored by HEINEKEN on your computer are only valid during your session on the Website.

Cookie chức năng là rất cần thiết và giúp bạn truy cập trang web. Chúng tăng cường sự thân thiện với người dùng của trang web đối với khách truy cập. Những cookie này đảm bảo rằng bạn chỉ phải vượt qua cổng tuổi một lần khi bạn đủ tuổi uống rượu, bia hợp pháp và giỏ hàng của bạn được lưu trong tất cả các bước của quy trình thanh toán. Những cookie này cũng giúp hỗ trợ bảo mật trang web và chức năng cơ bản. Thiếu cookie này, bạn sẽ phải gửi lại thông tin này trên mọi trang web. Cookie chức năng của Trang web được HEINEKEN lưu trữ trên máy tính của bạn chỉ hợp lệ trong phiên truy cập của bạn trên Trang web.

• ANALYTICS COOKIES / COOKIE PHÂN TÍCH

Analytics cookies: HEINEKEN use Google Analytics cookie to understand the behaviour of our visitors and the usage of the Website in an aggregated manner. For instance, we can use these cookies to gain insight into how our visitors use our Website. This means we can find out what works and what doesn’t, it allows us to continuously improve the Website, and measure how effective our advertising and communication is. Google only processes data received through the Website anonymously. Please visit www.google.com/analytics for more information about Google Analytics.

Cookie phân tích: HEINEKEN sử dụng cookie Google Analytics với mục đích phân tích hành vi của khách truy cập và tổng hợp cách sử dụng Trang web. Chẳng hạn, chúng tôi có thể sử dụng các cookie này để hiểu rõ hơn về cách khách truy cập sử dụng Trang web của chúng tôi. Điều này có nghĩa là chúng tôi có thể tìm ra những gì hoạt động hiệu quả và những gì không, cho phép chúng tôi liên tục cải thiện trang web và đo lường hiệu quả của quảng cáo và truyền thông của chúng tôi. Google chỉ xử lý dữ liệu nhận được qua Trang web ở dạng ẩn danh. Vui lòng truy cập www.google.com/analytics để biết thêm thông tin về Google Analytics.

• ADVERTISING COOKIES / COOKIE QUẢNG CÁO

Advertising cookies will remember your product and page preferences and in general that you visited the Website. We strive to provide you with advertisements relevant to you and your interests on other online platforms, where available on the basis of your visits and surfing behaviour on our Website and other third party websites. Based on these interests, we develop a segmented profile and then adapt the content and the advertisements on our website for various groups of customers. Third parties that set cookies via our website may also try to find out what your interests are in this way, and this information may also be used to present you with content or advertisements that appear more likely to be of interest to you on other, non-HEINEKEN websites. In this case, the information about your current website visit may be combined with information from previous visits to websites other than ours. These advertising cookies are also used to limit the number of times you see an advertisement as well as help measure the effectiveness of advertisements.

Cookie quảng cáo sẽ ghi nhớ các tùy chọn sản phẩm và trang của bạn và phản ánh chung rằng bạn đã truy cập Trang web. Chúng tôi cố gắng cung cấp cho bạn các quảng cáo phù hợp với bạn và sở thích của bạn trên các nền tảng trực tuyến khác, có sẵn trên cơ sở các lượt truy cập và hành vi lướt web của bạn trên Trang web của chúng tôi và các trang web của bên thứ ba khác. Dựa trên những sở thích này, chúng tôi phát triển một hồ sơ được phân đoạn và sau đó điều chỉnh nội dung và quảng cáo trên trang web của chúng tôi cho các nhóm khách hàng khác nhau. Các bên thứ ba đặt cookie qua trang web của chúng tôi cũng có thể cố gắng tìm hiểu sở thích của bạn theo cách này và thông tin này cũng có thể được sử dụng để cung cấp cho bạn nội dung hoặc quảng cáo có vẻ được bạn quan tâm hơn, không phải Trang web của HEINEKEN. Trong trường hợp này, thông tin về lần truy cập trang web hiện tại của bạn có thể được kết hợp với thông tin từ các lần truy cập trước vào các trang web khác ngoài trang web của chúng tôi. Những cookie quảng cáo này cũng được sử dụng để giới hạn số lần bạn xem quảng cáo cũng như giúp đo lường hiệu quả của quảng cáo.

Third party social networks (e.g. Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn) may also place cookies. This enables you to share content of the Website on social networks. These third parties may use cookies for their own purposes. HEINEKEN has no influence over how these social media networks make use of your data. For more information regarding the cookies set by the social media networks please refer to their own privacy and cookie policies.

Các mạng xã hội của bên thứ ba (ví dụ: Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn) cũng có thể đặt cookie. Điều này cho phép bạn chia sẻ nội dung của Trang web trên các mạng xã hội. Các bên thứ ba này có thể sử dụng cookie cho mục đích riêng của họ. HEINEKEN không có ảnh hưởng đến việc các mạng truyền thông xã hội này sử dụng dữ liệu của bạn như thế nào. Để biết thêm thông tin về các cookie được thiết lập bởi các mạng truyền thông xã hội, vui lòng tham khảo chính sách quyền riêng tư và cookie của riêng họ.

3. CONTROL YOUR COOKIE SETTINGS / KIỂM SOÁT CÀI ĐẶT COOKIE CỦA BẠN
HEINEKEN Vietnam Brewery Limited Company offers you the possibility to consent to our use of cookies or to set your preferences regarding certain categories of cookies by clicking ‘Cookie settings’ in the banner. You can change your preferences at any time by clicking on the hyperlink that is available on our website – which also enables you to withdraw the consent you have previously given to us. This hyperlink will include a list of all analytical and advertising cookies.

Công ty TNHH Nhà Máy Bia HEINEKEN Việt Nam cung cấp cho bạn khả năng đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookie hoặc đặt tùy chọn của bạn về các loại cookie nhất định bằng cách nhấp vào ‘cài đặt cookie’ trên biểu ngữ. Bạn có thể thay đổi tùy chọn của mình bất cứ lúc nào bằng cách nhấp vào siêu liên kết có sẵn trên trang web của chúng tôi – điều này cũng cho phép bạn rút lại sự đồng ý mà bạn đã đưa ra trước đây cho chúng tôi. Siêu liên kết này sẽ bao gồm một danh sách tất cả các cookie phân tích và quảng cáo.

Please be aware that HEINEKEN currently does not make use of a technical solution that would enable us to respond to your browser’s ‘Do Not Track’ signals. Besides using the ‘Cookie Settings/Set Preferences’ hyperlink on our website, you can manage your cookie settings in your browser settings at any time. Please be aware that your browser settings may not offer you the same ease of use as the Cookie Settings/Set Preferences on our website. If you simply disable all cookies in your browser settings, you may find that certain sections or features of our website will not work, because your browser may prevent us from setting functionally required cookies. Therefore, it is recommended to use the Cookie Settings on our website instead of disabling all cookies via your web browser.

Xin lưu ý rằng HEINEKEN hiện không sử dụng giải pháp kỹ thuật cho phép chúng tôi phản hồi các tín hiệu ‘Không theo dõi’ trên trình duyệt của bạn. Bên cạnh việc sử dụng ‘Cài đặt cookie / Đặt tùy chọn’ siêu liên kết trên trang web của chúng tôi, bạn có thể quản lý cài đặt cookie trong cài đặt trình duyệt của mình bất cứ lúc nào. Xin lưu ý rằng cài đặt trình duyệt của bạn có thể không cung cấp cho bạn sự dễ sử dụng như ‘Cài đặt cookie / Đặt tùy chọn’ trên trang web của chúng tôi. Nếu bạn chỉ vô hiệu hóa tất cả cookie trong cài đặt trình duyệt của mình, bạn có thể thấy rằng các phần hoặc tính năng nhất định trên trang web của chúng tôi sẽ không hoạt động, bởi vì trình duyệt của bạn có thể ngăn chúng tôi thiết lập các cookie được yêu cầu theo chức năng. Do đó, nên sử dụng Cài đặt cookie trên trang web của chúng tôi thay vì tắt tất cả cookie qua trình duyệt web của bạn.

4. CONCLUDING REMARKS / QUY ĐỊNH CHUNG
We will keep this Cookie Policy under review and make updates from time to time. Any changes to this Cookie Policy will be posted on our Website page and to the extent reasonably possible, will be communicated to you. You can consult this web page for the latest version.

Chúng tôi sẽ xem xét và thỉnh thoảng cập nhật đối với Chính sách cookie này. Mọi thay đổi đối với Chính sách cookie này sẽ được đăng trên trang web của chúng tôi và trong phạm vi hợp lý có thể, sẽ được thông báo cho bạn. Bạn có thể tham khảo trang web này cho phiên bản mới nhất

If you have any further questions and/or comments, please contact us via this website https://heineken-starverse.com/ with a data privacy request.

Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi và / hoặc nhận xét nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua đường link trang web https://heineken-starverse.com/ này với yêu cầu bảo mật dữ liệu riêng tư.

The most recent version of this cookie policy is dated: 28 August 2023

Phiên bản mới nhất của chính sách cookie này là ngày: 28 tháng 8 năm 2023