Bạn cần đủ 18 tuổi để tham gia chơi trên Starverse.

Người dưới 18 tuổi không được uống rượu bia.