DATA PRIVACY NOTICE – HEINEKEN STARVERSE
THÔNG BÁO QUYỀN RIÊNG TƯ – HEINEKEN STARVERSE

I. GENERAL INFORMATION/ THÔNG TIN CHUNG

This Privacy Policy applies to our website dedicated to HEINEKEN Vietnam Brewery Limited Company

1. (“HVB” or “HEINEKEN” or “we” or “us”) for customers website where we, HVB and its Subsidiaries and/or Affiliates will collect certain personal information. Please read this Privacy Policy carefully as it contains important information to help you understand our practices regarding any personal information that you give to us or that we collect otherwise in the context of the campaign (“Personal Data”). However, where processing is undertaken for the purpose of globally strategic reporting, HEINEKEN International B.V. is considered to be a separate data controller of your Personal Data.
Chính sách bảo vệ quyền riêng tư này áp dụng cho trang web của Công ty TNHH Nhà Máy Bia HEINEKEN Việt Nam (“HVB” hoặc “HEINEKEN” hoặc “chúng tôi”), dành riêng cho Người Tiêu Dùng tham gia/sử dụng trang web mà HVB và các Công ty liên kết và / hoặc Chi nhánh của HVB sẽ thu thập một số Dữ liệu Cá nhân nhất định. Vui lòng đọc Chính sách quyền riêng tư này một cách cẩn thận vì nó chứa những thông tin quan trọng để giúp bạn hiểu các thông lệ của chúng tôi về bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào bạn cung cấp cho chúng tôi hoặc chúng tôi thu thập theo cách khác trong bối cảnh của chiến dịch (“Dữ liệu Cá nhân”). Tuy nhiên, khi việc xử lý được thực hiện cho mục đích báo cáo chiến lược toàn cầu, HEINEKEN International B.V. được coi là Bên điều khiển dữ liệu riêng biệt cho Dữ liệu Cá nhân của bạn.

2. HVB is the controller of the Personal Data collected and processed from website . Address: 18 & 19 Floors, Vietcombank Tower, No.5, Me Linh Square, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.
HVB là Bên kiểm soát Dữ liệu Cá nhân được thu thập và xử lý từ trang web . Địa chỉ: Tầng 18 và 19, tòa nhà Vietcombank, số 5 Công trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh.

3. We respect your privacy, and we are committed to keeping your Personal Data secure and managing it in accordance with our legal responsibilities under applicable data protection laws. If you do not agree with this policy, you may not allow to participate or use our website
Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo mật Dữ liệu Cá nhân của bạn, quản lý dữ liệu bằng trách nhiệm pháp lý của chúng tôi theo Luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. Nếu bạn không đồng ý với chính sách này, bạn có thể không tham gia/ sử dụng trang web của chúng tôi được.

II. WHAT INFORMATION WE COLLECT/CHÚNG TÔI THU THẬP THÔNG TIN GÌ
We have specified the Personal Data we collect, the purposes for which we use the Personal Data and how long we will generally retain your Personal Data:
Chúng tôi đã xác định Dữ liệu Cá nhân cần thu thập, mục đích sử dụng và thời gian lưu giữ cần thiết cho những Dữ liệu Cá nhân của bạn:

2.1. Information you provide/thông tin bạn cung cấp:
When you create an account to participate in HEINEKEN’s campaign for using our services, contact (including on social media ), product purchase, or any interaction, we will collect information as below:
Khi bạn đăng ký tài khoản để tham gia chiến dịch của HEINEKEN cho việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, liên hệ chúng tôi (bao gồm trên mạng xã hội), mua sản phẩm hoặc bất kỳ tương tác nào, chúng tôi sẽ thu thập các loại thông tin bao gồm:

2.1.1. Contact Information. Data such as name, physical address, phone number.
Thông tin liên hệ. Dữ liệu như tên, địa chỉ thực tế, số điện thoại

2.1.2. Device Information. Data from which your device could be identified, such as device serial number, or about your device, such as browser type.
Thông tin thiết bị. Dữ liệu mà dựa vào đó có thể xác định thiết bị của bạn, chẳng hạn như số sê-ri thiết bị, hoặc dữ liệu về thiết bị của bạn, chẳng hạn như loại trình duyệt.

2.1.3. Information, including images, found in your device’s clipboard, with your permission. For example, if you choose to initiate information sharing with a third-party website, or choose to paste content from the clipboard onto the website , we access this information stored in your clipboard in order to fulfill your request.
Chúng tôi có thể truy cập nội dung, bao gồm hình ảnh được tìm thấy trong bộ nhớ đệm của thiết bị của bạn, với sự cho phép của bạn. Ví dụ: nếu bạn chọn bắt đầu chia sẻ nội dung với trang web của bên thứ ba hoặc chọn dán nội dung từ bộ nhớ đệm vào trang web , chúng tôi truy cập thông tin được lưu trữ trong bộ nhớ đệm để đáp ứng yêu cầu của bạn.

2.1.4. Usage data
. Usage data about your use and activity on our platform , including browsing history; search history; product interaction; malfunction data, performance, and other diagnostic data; as well as other usage data on the device.
Dữ liệu mức sử dụng. Dữ liệu về việc bạn sử dụng và hoạt động trên các nền tảng của chúng tôi bao gồm cả lịch sử duyệt web; lịch sử tìm kiếm; sự tương tác với sản phẩm; dữ liệu về sự cố, hiệu suất và dữ liệu chẩn đoán khác; cũng như dữ liệu sử dụng khác trên thiết bị.

2.1.5. Fraud Prevention Information. Data used to help identify and prevent fraud, including a device trust score
Thông tin ngăn chặn gian lận. Dữ liệu dùng để giúp xác định và ngăn chặn gian lận, bao gồm cả điểm tin cậy của thiết bị

2.1.6. Citizen identification
. In certain circumstances, we may ask for your citizen identification to get confirm you are over 18 to participate our commercial activities such as (music events, lucky drawn, promotion…). Moreover, when you win prizes in our promotions, we would require you to show your ID card to verify your identification and your age to receive prizes.
Căn cước công dân. Trong một vài trường hợp cụ thể, chúng tôi sẽ cần căn cước công dân của bạn để xác nhận bạn trên 18 tuổi và có thể tham gia các hoạt động thương mại của chúng tôi như (sự kiện âm nhạc, quay số trúng thưởng, chương trình khuyến mãi,…). Hơn nữa, khi bạn giành được giải thưởng trong các chương trình khuyến mãi của chúng tôi, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn xuất trình chứng minh nhân dân để xác minh danh tính và tuổi của bạn để nhận giải thưởng.

2.1.7. Information in correspondence you send to us
, including when you contact us for support.
Thông tin trong thư từ bạn gửi cho chúng tôi, bao gồm cả khi bạn liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ hoặc phản hồi.


2.3. Automatically collected information/ thông tin được thu thập tự động:
We automatically collect certain information from you when you use the website , including internet or other network activity information such as your IP address, geolocation-related data, unique device identifiers, browsing and search history (including content you have viewed in the platform ), and Cookies.
Chúng tôi tự động thu thập một số thông tin nhất định từ bạn khi bạn sử dụng trang web , bao gồm internet hoặc thông tin hoạt động mạng khác như địa chỉ IP, dữ liệu liên quan đến vị trí địa lý, số nhận dạng thiết bị duy nhất, lịch sử tìm kiếm và duyệt web (bao gồm cả nội dung bạn đã xem trong [Nền tảng/trang web/app]), và Cookies

2.3.1. Usage Information. We collect information regarding your use of the website and any other User Content that you generate through or upload to our website
Thông tin sử dụng. Chúng tôi thu thập thông tin liên quan đến việc bạn sử dụng trang web và bất kỳ Nội dung người dùng nào khác mà bạn tạo ra thông qua hoặc tải lên trang web của chúng tôi.

2.3.2. Device Information. We collect certain information about the device you use to access the website , such as your IP address, user agent, mobile carrier, identifiers for advertising purposes, model of your device, the device system, network type, device IDs, your screen resolution and operating system, app and file names and types. Where you log-in from multiple devices, we will be able to use information such as your device ID and user ID to identify your activity across devices. We may also associate you with information collected from devices other than those you use to log-in to the website .
Thông tin thiết bị. Chúng tôi thu thập một số thông tin nhất định về thiết bị bạn sử dụng để truy cập trang web , chẳng hạn như địa chỉ IP, tác nhân người dùng, nhà cung cấp dịch vụ di động, số nhận dạng cho mục đích quảng cáo, kiểu thiết bị của bạn, hệ thống thiết bị, loại mạng, ID thiết bị, độ phân giải màn hình và hệ điều hành, tên và loại ứng dụng và tệp. Khi bạn đăng nhập từ nhiều thiết bị, chúng tôi sẽ có thể sử dụng thông tin như ID thiết bị và ID người dùng của bạn để xác định hoạt động của bạn trên các thiết bị. Chúng tôi cũng có thể liên kết bạn với thông tin được thu thập từ các thiết bị không phải là thiết bị bạn sử dụng để đăng nhập vào trang web

Metadata. When you upload or create User Content, the device automatically uploads certain metadata that is connected to our website . Metadata can describe how, when, where, and by whom the piece of content was created, collected, or modified and how that content is formatted. It also includes your account name. Additionally, metadata includes hastag data that you mark keywords or to the video and captions.
Metadata. Khi bạn tải lên hoặc tạo Nội dung người dùng, thiết bị sẽ tự động tải lên một số siêu dữ liệu được kết nối với trang web của chúng tôi. Siêu dữ liệu có thể cho thấy cách thức, thời gian, địa điểm và người tạo ra, thu thập hoặc sửa đổi nội dung cũng như nội dung đó được định dạng như thế nào. Nó cũng bao gồm tên tài khoản của bạn. Ngoài ra, siêu dữ liệu bao gồm loại dữ liệu thẻ dùng để đánh dấu cho video và phụ đề.

2.3.3. Our websites, online services, interactive app and advertisements may use “cookies” and other technologies. These technologies help us better understand user behavior, including for security purposes and to prevent fraud, tell us what parts of the site people have visited, and facilitate and measure the effectiveness of advertising and web search v.v. Cookies detail
Các trang web, dịch vụ trực tuyến, ứng dụng tương tác và quảng cáo của chúng tôi có thể sử dụng “cookie” và các công nghệ khác. Những công nghệ này giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về hành vi của người dùng, bao gồm cả nhằm mục đích bảo mật và ngăn chặn gian lận, cho chúng tôi biết mọi người đã truy cập vào những phần nào của trang web, cũng như tạo sự thuận lợi và đo lường hiệu quả của quảng cáo và việc tìm kiếm trên web. Chi tiết về Cookies

III. HOW WE USE YOUR PERSONAL DATA/ CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN
As explained below, we use your information to improve, support and administer the website to allow you to use its functionalities, and to fulfill and enforce our Terms of Service. We may also use your information to, among other things, show you suggestions, promote the website , and customize your ad experience.
Như được giải thích bên dưới, chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để cải thiện, hỗ trợ và quản lý trang web , cho phép bạn sử dụng các chức năng của trang web cũng như để thực hiện và thực thi Điều khoản dịch vụ của chúng tôi. Ngoài những việc khác, chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin của bạn để hiển thị cho bạn các đề xuất, quảng bá trang web và tùy chỉnh trải nghiệm quảng cáo của bạn.

We generally use the information we collect:
Chúng tôi thường sử dụng những thông tin thu thập được để:

3.1. Personalized advertisement messages across owned and paid channels/ Cá nhân hóa thông điệp quảng cáo trên các kênh sở hữu và trả phí
• To send our advertisement & marketing materials or on behalf of our affiliates and trusted third parties with information such as promotion, sampling through your social media/ internet/ email/ SMS, v.v These advertisement/ marketing materials will be sent to you with reasonable frequency as long as you still want to receive such materials and you can be able to request to opt out.
Gửi các tài liệu quảng cáo và tiếp thị của chúng tôi hoặc thay mặt cho các chi nhánh của chúng tôi và các bên thứ ba đáng tin cậy với các thông tin như khuyến mãi, thử sản phẩm mẫu thông qua các kênh mạng xã hội/internet/email/SMS, v.v Những tài liệu quảng cáo này sẽ được gửi tới bạn với tần suất hợp lý miễn là bạn vẫn còn muốn nhận những tài liệu đó và bạn có thể yêu cầu từ chối.

• To customize the ad contents showed to you via our advertising partners including Meta, Alphabet, TikTok, Adtima, Redstar, AdNetwork and their affiliates. Social media platforms including but not limited to Facebook, Youtube, TikTok, Instagram and TV, OOH, News)
Để cá nhân hóa nội dung quảng cáo được hiển thị cho bạn thông qua các đối tác quảng cáo của chúng tôi bao gồm Meta, Alphabet, TikTok, Adtima, Redstar, ICON, Younet, AdNetwork và các chi nhánh của họ. Các nền tảng truyền thông xã hội bao gồm nhưng không giới hạn như Facebook, Youtube, TikTok, Instagram và TV, OOH, Báo chí)

• To measure and understand the effectiveness of the advertisements we serve to you and others and to deliver advertising, including targeted advertising to you on Meta, Alphabet, TikTok, Adtima, Redstar, AdNetwork and their affiliates. Social media platforms including but not limited to Facebook, Youtube, TikTok, Instagram and TV, OOH, News)
Để đo lường hiệu quả của các quảng cáo mà chúng tôi phục vụ cho bạn và những người khác và để phân phối quảng cáo bao gồm cả quảng cáo mục tiêu tới bạn trên đối tác quảng cáo của chúng tôi bao gồm Meta, Alphabet, TikTok, Adtima, Redstar, ICON, Younet, AdNetwork và các chi nhánh của họ. Các nền tảng truyền thông xã hội bao gồm nhưng không giới hạn như Facebook, Youtube, TikTok, Instagram và TV, OOH, Báo chí)

• To provide you with location-based services, such as advertising and other personalized content, consistent with your rights.
Để cung cấp cho bạn các dịch vụ dựa trên vị trí, chẳng hạn như quảng cáo và nội dung được cá nhân hóa khác, phù hợp với quyền của bạn.

3.2. Internal analysis, segmentation, insight finding/ Phân tích nội bộ, phân khúc, thấu hiểu khách hàng
• To fulfill requests for campaign functionality, support, and information for internal operations, including troubleshooting, data analysis, testing, research, statistical, and survey purposes and to solicit your feedback.
Để đáp ứng các yêu cầu về chiến dịch , hỗ trợ và thông tin cho các hoạt động nội bộ, bao gồm các mục đích khắc phục sự cố, phân tích dữ liệu, thử nghiệm, nghiên cứu, thống kê và khảo sát cũng như thu thập phản hồi của bạn.

• To improve and develop website and conduct product development.
Để cải thiện và phát triển trang web của chúng tôi và tiến hành phát triển sản phẩm.

• To train and improve our technology, such as our machine learning models and algorithms.
Để đào tạo và cải thiện công nghệ của chúng tôi, chẳng hạn như các thuật toán và mô hình học máy của chúng tôi.

• All the Personal Data collected by HVB is accessed and used by HEINEKEN International B.V. to create aggregated strategic reports, which are used to identify opportunities globally and improve our products and services.
Tất cả Dữ liệu Cá nhân được thu thập bởi HVB được truy cập và sử dụng bởi HEINEKEN International B.V. để tạo các báo cáo chiến lược tổng hợp, được sử dụng để xác định các cơ hội trên toàn cầu và cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

3.3. Event participation, lucky draw, gift delivery, government audit/ Tham gia sự kiện, bốc thăm trúng thưởng, phát quà, nhà nước kiểm toán
• To verify your identity in order to use certain features to ensure that you are old enough to use or participate the campaign (as required by law), or in other instances where verification may be required.
Để xác minh danh tính của bạn nhằm sử dụng một số tính năng nhất định nhằm đảm bảo rằng bạn đủ tuổi sử dụng hoặc tham gia chiến dịch (theo yêu cầu của pháp luật) hoặc trong các trường hợp khác có thể cần phải xác minh.

• To communicate with you, including to notify you about news or changes in our services.
Để liên lạc với bạn, bao gồm thông báo cho bạn về những tin tức hoặc thay đổi trong dịch vụ của chúng tôi.

• To announce you as a winner of our contests or promotions if permitted by the promotion rule, and to send you any applicable prizes.
Để thông báo bạn là người chiến thắng trong các cuộc thi hoặc chương trình khuyến mãi của chúng tôi nếu được phép theo quy tắc khuyến mãi và gửi cho bạn bất kỳ loại giải thưởng đang được áp dụng.

• To enforce our Terms of Service, Community Guidelines, and other conditions and policies.
Để thực thi Điều khoản dịch vụ, Nguyên tắc cộng đồng cũng như các điều kiện và chính sách khác của chúng tôi.

3.4. Provide sale and after sale service support, hotline/ Cung cấp hỗ trợ bán hàng và dịch vụ sau bán hàng, đường dây nóng
• To collect and combine your information for any of the foregoing purposes.
Để thu thập và kết hợp tất cả thông tin về bạn cho bất kỳ mục đích nào ở trên.

• To facilitate sales, promotion, and purchases of goods and services and to provide user support.
Để tạo thuận lợi cho việc bán hàng, khuyến mãi và mua hàng hóa và dịch vụ cũng như cung cấp hỗ trợ người dùng.

• For any other purposes disclosed to you at the time we collect your information or pursuant to your consent.
Đối với bất kỳ mục đích nào khác được tiết lộ cho bạn tại thời điểm chúng tôi thu thập thông tin của bạn hoặc theo sự đồng ý của bạn.

IV. CHIA SẺ DỮ LIỆU CÁ NHÂN/ SHARE YOUR PERSONAL DATA
We may need to share Personal Data with third parties to help us provide services and products to you and to run our Website. These third parties are:
Chúng tôi có thể cần chia sẻ Dữ liệu Cá nhân với các bên thứ ba để giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ và sản phẩm cho bạn và để chạy trang web của chúng tôi. Các bên thứ ba là:

• We are a global business and we may transfer personal data to other countries. We will ensure that we comply with Local applicable regulations on personal data protection and apply appropriate legal safeguards to such data transfers.
Chúng tôi là doanh nghiệp toàn cầu nền chúng tôi có thể chuyển dữ liệu cá nhân sang các quốc gia khác. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng chúng tôi tuân thủ các quy định hiện hành về bảo vệ dữ liệu cá nhân tại địa phương và áp dụng các biện pháp bảo vệ pháp lý thích hợp cho quá trình chuyển dữ liệu đó

• HEINEKEN group companies for the purpose of storing Personal Data processed via the Website, due to shared IT systems;
Các Công ty liên kết thuộc tập đoàn HEINEKEN với mục đích lưu trữ Dữ liệu Cá nhân được xử lý qua trang web, do các hệ thống CNTT được chia sẻ;

• Our data storage provider(s) based in Europe who securely stores customer data obtained on our behalf;
Nhà cung cấp không gian lưu trữ dữ liệu của chúng tôi có trụ sở tại Châu Âu, là một bên đại diện cho chúng tôi lưu trữ an toàn dữ liệu khách hàng nhận được;

• Independent debt recovery agencies other agents for the purpose of collecting monies due or outstanding on your account;
Cơ quan thu hồi nợ độc lập hoặc các đại lý khác cho mục đích thu tiền nợ từ bạn;

• Couriers, hauliers and service companies where necessary for providing you with goods or services you have requested;
Chuyển phát nhanh, vận chuyển hàng hóa và các Công ty dịch vụ khi cần thiết để cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ mà bạn đã yêu cầu;

• HEINEKEN International B.V. for strategic reporting purposes, where HEINEKEN International B.V. will act as an independent data controller;
HEINEKEN International B.V. cho mục đích báo cáo chiến lược, trong đó HEINEKEN International B.V. sẽ hoạt động như một bên kiểm soát dữ liệu độc lập;

• Service providers where this is needed to provide us with a service or to (help us) provide or deliver the service or product ordered by you on the Website/app (including our third party delivery provider) and to provide data analytics services.Service providers are Google analytics;
Nhà cung cấp dịch vụ khi cần cung cấp dịch vụ cho chúng tôi hoặc (giúp chúng tôi) cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm do bạn đặt hàng trên Website/Ứng dụng (bao gồm nhà cung cấp dịch vụ phân phối bên thứ ba của chúng tôi) và cung cấp dịch vụ phân tích dữ liệu. Các nhà cung cấp dịch vụ, Google Analytics;

• We may share personal data with other companies that we control or participate in control of, third parties, such as our business partners and service providers, or when We are required by law to do so. We will ensure that our business partners and service providers fulfill appropriate data protection obligations.
Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân với các công ty khác do chúng tôi kiểm soát hoặc tham gia kiểm soát, các bên thứ ba, chẳng hạn như các đối tác kinh doanh và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi hoặc khi pháp luật yêu cầu chúng tôi làm như vậy. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng các đối tác kinh doanh và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi phải thực hiện các nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu thích hợp.

• We may also need to provide Personal Data to law enforcement bodies in order to comply with any legal obligation or court order.
Chúng tôi cũng có thể cần cung cấp Dữ liệu Cá nhân cho các cơ quan thực thi pháp luật để tuân thủ mọi nghĩa vụ pháp lý hoặc lệnh của tòa án.

• In case HEINEKEN sells all or some of the assets or shares of a HEINEKEN group company to which Personal Data was transferred to a third party, your Personal Data may be provided to this third party;
Trong trường hợp HEINEKEN bán tất cả hoặc một số tài sản hoặc cổ phần của tập đoàn HEINEKEN mà Dữ liệu Cá nhân được chuyển cho bên thứ ba, Dữ liệu Cá nhân của bạn có thể được cung cấp cho bên thứ ba này;

• In addition, we may use, disclose or transfer your information to a HEINEKEN group company in the event of any reorganization, merger, sale, joint venture, assignment,transfer or other disposition of all or any portion of our business, assets or stock (including in connection with any bankruptcy or similar proceedings).These parties may be located in in the European Union or other countries in the European Economic Area (“EEA”) or elsewhere in the world. Personal Data is stored by us inside the EEA and we will ensure an adequate level of protection. We require service providers to use appropriate measures to protect the confidentiality and security of the Personal Data.
Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng, tiết lộ hoặc chuyển thông tin của bạn cho một Công ty liên kết thuộc tập đoàn HEINEKEN trong trường hợp tái tổ chức, sáp nhập, bán, liên doanh, chuyển nhượng hoặc xử lý khác đối với tất cả hoặc bất kỳ phần nào trong kinh doanh, tài sản hoặc cổ phiếu của chúng tôi (bao gồm cả liên quan đến bất kỳ thủ tục phá sản hoặc thủ tục tương tự). Các bên thứ ba này có thể được đặt tại Liên minh châu Âu hoặc các quốc gia khác trong Khu vực kinh tế châu Âu (“EEA”) hoặc các nơi khác trên thế giới. Dữ liệu Cá nhân được chúng tôi lưu trữ bên trong EEA và chúng tôi sẽ đảm bảo mức độ bảo vệ đầy đủ. Chúng tôi yêu cầu các Nhà cung cấp dịch vụ sử dụng các biện pháp phù hợp để bảo vệ tính bảo mật của Dữ liệu Cá nhân.

V. LƯU GIỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN / RETENTION OF YOUR PERSONAL DATA
• Personal data is retained only when there is a continued and valid reason to store or process the data. Upon request for deletion of personal data by users, we will proceed to deleting or make adjustment of the data within required duration according to the applicable regulations on personal data protection. Once personal data is no longer needed, it shall be anonymized and / or securely disposed
Dữ liệu cá nhân chỉ được giữ lại khi có lý do liên tục và hợp lệ để lưu trữ hoặc xử lý dữ liệu. Khi có yêu cầu xóa hoặc điều chỉnh dữ liệu cá nhân của người dùng, chúng tôi sẽ tiến hành xóa hoặc điều chỉnh dữ liệu trong khoảng thời gian luật định. Khi dữ liệu không còn cần thiết nữa, nó sẽ được ẩn danh hoặc/và xóa.

• After collecting your information, we will process and storage your information for this project will be 2 years from the date of collection for the various purposes outlined in this Privacy Policy. During the process of storing your data, we may periodically ask for your confirmation of the accuracy of the data you provide.
Sau khi thu thập thông tin của bạn, quá trình chúng tôi xử lý và lưu trữ dữ liệu của bạn cho dự án này sẽ là 2 năm kể từ ngày thu thập để phục vụ cho các mục đích khác nhau được nêu trong Chính Sách Quyền Riêng Tư này. Trong quá trình lưu trữ dữ liệu của bạn, có thể chúng tôi sẽ định kỳ xin xác nhận của bạn về tính chính xác của dữ liệu mà bạn cung cấp.

• At personal data processing is started when the user is granted an account to log in website by HEINEKEN. Data processing activities will be ended after 2 years from the time personal data being processed and/or when the user requests their individual right then HEINEKEN must perform the termination of the processing within the statutory period
Quá trình xử lý dữ liệu cá nhân được bắt đầu khi người dùng được HEINEKEN cấp tài khoản để đăng nhập vào trang web. Hoạt động xử lý dữ liệu sẽ kết thúc sau 2 năm kể từ thời điểm dữ liệu cá nhân được xử lý và/hoặc khi người dùng yêu cầu quyền cá nhân của mình thì HEINEKEN phải thực hiện việc chấm dứt xử lý trong thời hạn luật định.

• If you violate our Terms of Service, Community Guidelines or other conditions or policies, we may immediately remove your profile and User Content from public view but may keep other information about you to handle violations.
Nếu bạn vi phạm Điều Khoản Dịch Vụ, Nguyên Tắc Cộng Đồng của chúng tôi hoặc các điều kiện hoặc chính sách khác, chúng tôi có thể ngay lập tức xóa hồ sơ và Nội Dung Người Dùng của bạn khỏi chế độ xem công khai, nhưng có thể lưu giữ thông tin khác về bạn để xử lý vi phạm.

VI. BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN / SECURITY OF YOUR PERSONAL DATA
• We have put in place appropriate security measures to prevent your Personal Data from being accidentally lost, used or accessed in an unauthorised way, altered or disclosed. We have implemented appropriate security measures to prevent the loss, misuse, unauthorized access, modification, or disclosure of your personal information. In addition, we restrict access to your personally identifiable information to employees, agents, contractors, and other third parties with a business need to know. They will only process your personal information in accordance with our instructions and are obligated by a confidentiality agreement.
Chúng tôi đã đưa ra các biện pháp bảo mật thích hợp để ngăn chặn Dữ liệu Cá nhân của bạn vô tình bị mất, sử dụng hoặc truy cập một cách trái phép, bị thay đổi hoặc tiết lộ. Chúng tôi đã triển khai các biện pháp bảo mật thích hợp để ngăn chặn việc mất mát, lạm dụng, truy cập trái phép, sửa đổi hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn. Ngoài ra, chúng tôi hạn chế quyền truy cập vào thông tin nhận dạng cá nhân của bạn đối với nhân viên, đại lý, nhà thầu và các bên thứ ba khác có nhu cầu kinh doanh cần thiết. Họ sẽ chỉ xử lý thông tin cá nhân của bạn theo hướng dẫn của chúng tôi và tuân theo thỏa thuận bảo mật cụ thể.

• Unfortunately, no transmission of information over the internet can be completely secure, and you should also note that the security of information depends in part on the security of the computer you use to communicate with us and the security you use to protect account information and passwords, so please take care to protect this information.
Tuy nhiên, không có việc truyền thông tin qua mạng internet có thể hoàn toàn an toàn và bạn cũng cần lưu ý rằng bảo mật thông tin phụ thuộc một phần vào bảo mật của máy tính bạn đang sử dụng để liên lạc với chúng tôi và bảo mật bạn sử dụng để bảo vệ thông tin Tài khoản và Mật khẩu, vì vậy, hãy cẩn thận để bảo vệ thông tin này.

• Our Website may include links to third-party websites, plug-ins and applications. Clicking on those links or enabling those connections may allow third parties to collect or share data about you. We do not control these third party websites, plug-ins or applications and are not responsible for their privacy statements. We encourage you to read the privacy notice of every website you visit and third party/ service/application that you use.
Trang web của chúng tôi có thể bao gồm các liên kết đến các trang web, plugin và ứng dụng của bên thứ ba. Nhấp vào các liên kết đó hoặc cho phép các kết nối đó có thể cho phép các bên thứ ba thu thập hoặc chia sẻ dữ liệu về bạn. Chúng tôi không kiểm soát các trang web, plugin hoặc ứng dụng của bên thứ ba này và không chịu trách nhiệm về tuyên bố quyền riêng tư của họ. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc thông báo Bảo mật quyền riêng tư của mọi trang web mà bạn truy cập và Dịch vụ / Ứng dụng của bên thứ ba mà bạn sử dụng.

VII. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BẠN ĐỐI VỚI DỮ LIỆU CÁ NHÂN / YOUR RIGHTS AND OBLIGATIONS TO PERSONAL DATA
5.1 Your rights to personal data/ Quyền của bạn đối với dữ liệu cá nhân
If your Personal Data is or has been subject to the European GDPR (General Data Protection Regulation) or to the extent applicable under your local law, you have the right to request access to and deletion of your personal data, to object, to request restricted processing, to receive an overview of the personal data that you have provided to us in a structured, commonly used and machine-readable format. All your rights are subject to applicable data protection laws and other relevant laws and regulations, to the HEINEKEN Privacy Procedures and other HEINEKEN guidelines. However, you always have the right to object to our use of your Personal Data for direct marketing communications, and when you do so, we will accommodate your request. Where you have provided consent to our use of your Personal Data, you have the right to withdraw your consent without this effecting the lawfulness of our use of this Data before your withdrawal.
Nếu Dữ liệu Cá nhân của bạn đã hoặc phải tuân theo GDPR của Liên Minh Châu Âu (Quy định bảo vệ dữ liệu chung) hoặc trong phạm vi áp dụng theo luật địa phương của bạn, bạn có quyền yêu cầu quyền truy cập và xóa Dữ liệu Cá nhân của mình, để phản đối, yêu cầu hạn chế xử lý, để nhận tổng quan về Dữ liệu Cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi theo định dạng có cấu trúc, thường được sử dụng và có thể đọc bằng máy, và các quyền hợp pháp khác theo quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện hành. Tất cả các quyền của bạn phải tuân theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành và các luật và quy định có liên quan khác, theo Quy trình bảo mật Dữ liệu Cá nhân của HEINEKEN và các hướng dẫn khác của HEINEKEN. Tuy nhiên, bạn luôn có quyền không đồng ý việc chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn để liên lạc tiếp thị trực tiếp và khi bạn làm như vậy, chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn. Trường hợp bạn đã đồng ý cho chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn, bạn có quyền rút lại sự đồng ý của bạn mà không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc chúng tôi sử dụng Dữ liệu này trước khi bạn yêu cầu rút lại.

5.2 Your obligations to personal data/ Nghĩa vụ của bạn đối với dữ liệu cá nhân
5.2.1 Protect your own personal data.
Tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình

5.2.2 Respect and protect the personal data of others
Tôn trọng, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác

5.2.3 Provide complete and accurate personal data when agreeing to allow the processing of personal data
Cung cấp đầy đủ, chính xác dữ liệu các nhân khi đồng ý cho phép xử lý dữ liêu cá nhân

5.2.4 Comply with the provisions of the law on protection of personal data and participate in the prevention and combat of violations of regulations on personal data protection.
Thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và tham gia phòng, chống các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân

VIII. QUYỀN RIÊNG TƯ TRẺ EM / CHILDREN’S PRIVACY
The website is not intended for use by individuals under the age of 18 (or the applicable legal age for consuming the products in question). We do not knowingly collect Personal Data from individuals under the age of 18.
Trang web này không dành cho những người sử dụng dưới 18 tuổi (hoặc độ tuổi hợp pháp để sử dụng các sản phẩm được đề cập). Chúng tôi không cố ý thu thập Dữ liệu Cá nhân từ các cá nhân dưới 18 tuổi.

IX. SỬA ĐỔI VÀ CẬP NHẬT / EDIT AND UPDATES
We will keep this Privacy Policy under review and make updates from time to time. Any changes to this Privacy Policy will be posted on our Website page and to the extent reasonably possible, will be communicated to you.
Chúng tôi sẽ rà soát lại và cập nhật Chính sách quyền riêng tư này theo thời gian. Mọi thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này sẽ được đăng trên trang Web của chúng tôi và sẽ được thông báo cho bạn trong khoảng thời gian phù hợp.

X. CÁCH LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI / CONTACT WITH US
If you wish to exercise any of your rights listed above, you can contact us via hotline 1800282863 – 19001845. Please note that we may request proof of identity. If you have any other question, objection to our use of your Personal Data or a complaint about this Privacy Policy or about our handling of your Personal Data, you can contact us via hotline 1800282863 – 19001845 Or email: privacyvn@heineken.com
Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào được liệt kê ở trên, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại hotline 1800282863 – 19001845 hoặc email: privacyvn@heineken.com. Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể yêu cầu bằng chứng về danh tính. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác, phản đối việc chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn hoặc khiếu nại về Chính sách bảo mật Dữ liệu Cá nhân này hoặc về việc chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn, bạn có thể gọi đến hotline 1800282863 – 19001845 hoặc email: privacyvn@heineken.com